Siirry suoraan sisältöön

Erityisherkkä lapsi

Tämä erityisherkkä lapsi – artikkeli on kaikille vanhemmille, joilla on erityisherkkä lapsi tai kaikille opettajille, joiden luokalla on erityisherkkä lapsi. Koska erityisherkkiä on noin 20 % väestöstä, tämä artikkeli on siis jokaiselle opettajalle. 
Artikkelissa esittelen hyvin tunnetun yhdysvaltalaisen Elaine N. Aronin vinkkejä opettajille, mitkä poimin hänen kirjastaan nimeltä Erityisherkkä lapsi. Elaine N. Aron on yhdysvaltalainen psykoterapeutti ja psykologian tohtori, joka on tutkinut erityisherkkyyttä laajasti.
 
Lue nämä 20 neuvoa, mitä jokaisen erityisherkän lapsen kanssa olevan tulee tietää: miten kannustaa häntä ja auttaa oppimaan. 
 
 

Erityisherkkä lapsi -aihe on erittäin lähellä sydäntäni. Liityinkin HSP Suomi Ry:n vapaaehtoistyön tekijäksi. Miksi näin, lue lisää täältä

Tilaa uutiskirje!

Aron: 20 neuvoa opettajalle

Erityisherkät lapset

1.Tiedosta, että 15-20 % oppilasta on erityisherkkiä

Erityisherkät ovat usein hyvin intuitiivisia ja ymmärtäväisiä, tunnollisia, oikeudenmukaisia ja huolissaan toisten tunteista. He kuormittuvat ja loukkaantuvat tavanomaista helpommin ja tarvitsevat aikaa lämmetäkseen.

2. Tiedosta temperamenttierot ja niiden vaikutukset oppimistapoihin

Erityisherkkyys on geeneissä, eikä sitä pysty muuttamaan. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, kuten muissakin geeniperimissä.

3. Työskentele yhteistyössä erityisherkkien lasten vanhempien kanssa

Vanhemmat osaavat yleensä antaa parhaita vinkkejä, miten työskentely lapsen kanssa onnistuu. Vanhemmat kaipaavat usein myös opettajan rauhoittelua, että koulussa sujuu hyvin. Heillä on kotona älykäs, osaava ja seurallinen lapsi, mutta he pelkäävät, että lapsi on aivan erilainen koulussa.

4. Tiedustele lapsen aikaisemmilta opettajilta, minkälainen opetustapa heillä toimi

Erityisherkkien lasten ympäristön tulee sopeutua lasten luonteeseen. Tämä on ensisijaisen tärkeää. Myöhemmin, kasvaessaan lapset pystyvät sopeutumaan ympäristöönsä.

5. Käytä luovuutta oppimissuunnitelmassa

Erityisherkät lapset ovat yleensä hyvin luovia ja heillä on aikuinen mieli. Opetuksessa tulisi käyttää runsaasti kuva- ja esityistaiteita, luovaa kirjoittamista sekä antaa pulmatehtäviä, mitkä vaativat kekseliäisyyttä. Anna heile haastavia moraalisia kysymyksiä tai emotionaalisia aiheita käsittelevää kirjallisuutta. Erityisherkät kokevat usein myös luonnon hyvin läheiseksi itselleen.

Koska lapsilla on hyvin aikuinen mieli, he saattavat haluta olla opettajan seurassa välitunneilla. Tarjoa heille seuraasi.

6. Tarkkaile oppilaiden vireystilaa

Erittäin tärkeä näkökulma on, että erityisherkät ylikuormittuvat ja ylivirittyvät muita lapsia herkemmin. He tarvitsevat rauhallisen työskentely-ympäristön ja paljon lepoaikaa oppiakseen ja työstääkseen oppimiaan ja kokemiaan asioita.

Ylivirittyneisyydestä toipumiseen tarvitaan ainakin 20 minuuttia, joten sen välttäminen on tärkeää. Pahimmillaan koulu yhdistyy lapsen mielessä krooniseen ylivirittyneisyyteen ja lapsi alkaa pelätä siksi koulunkäyntiä.

7. Kannusta ja suojele herkkää lasta

Mikäli lapsi on hyvin kuormittunut, hän kärsii, jos vaatimuksia on liikaa. Opettajan tulee opetella tunnistamaan, milloin lapsi tarvitsee kannustusta ja milloin hänen tulee antaa olla rauhassa.

Haasteellisimmissa tehtävissä, kuten suullisissa esityksissä tai pesäpallon lyöntivuorossa, varmista, että jokainen askel onnistuu riittävän hyvin. Esimerkiksi suullisessa esityksessä lapsi lukee esin esim. yhdelle luokkatoverille, sitten muutamalle ja vasta sitten koko luokalle.

Kehu lasta, jotta hän innostuisi yrittämään myös seuraavalla kerralla!

8. Löydä tapoja, joilla voit välttää turhaa ylivirttyneisyyttä luokassa

Suuremman lapsen kanssa voi sopia, että hänellä on lupa lähteä esim. hiljaiseen lukunurkkaukseen, kävelylle muutamaksi minuutiksi tai seisoa hetken käytävällä, jos hänen olonsa tuntuu ylivirittyneeltä. Jos lapsen on vaikeaa pyytää tähän lupa, anna hänelle kortti, jota näyttämällä lapsi pääsee vetäytymään hetkeksi omaan rauhaansa. Älä moiti lasta, mikäli sinun tulee toistaa hänelle ohjeet kahden kesken.

9. Anna lapsen sopeutua luokkaan omaan tahtiinsa

Herkät lapset saattavat tarvita viikkoja, kuukausia tai jopa kokonaisen vuoden, että he sopeutuvat uuteen ympäristöönsä. Anna heidän edetä omassa rauhassa.

10. Pidä lapsen vireystila alhaisena, kun yrität saada häntä osallistumaan luokan toimintaan

Mikäli suurempi herkkä lapsi lukee hyvin, häntä voi kannustaa lukemaan ääneen tai keskustelemaan aluksi parinsa kanssa. Kehu häntä.

Muista, että herkillä lapsilla on paljon annettavaa, jos he kokevat olonsa turvalliseksi. Monista herkistä tulee kaikista puheliaimpia, luovempia ja eloisimpia oppilaita.

Herkät lapset

Tilaa uutiskirje!

11. Tiedosta, että huomiosi saattaa joskus lisätä lapsen kuormitusta

Kun herkkä lapsi on esittelemässä jotain toisille, vältä painostamasta häntä lisäkysymyksillä. Kerro sen sijaan omia kokemuksiasi aiheesta ja jätä lapsen vastareaktiolle tilaa. Rohkaise lasta osallistumaan keskusteluihin ja jätä hänelle tarpeeksi tilaa sanoa sanottavansa. Mikäli lapsi on hiljaa, voit auttaa häntä ehdottamalla mahdollista vastausta hänen puolestaan (esim. Mahdoitko ajatella, että…).

12. Jaa tehtävät pieniin osiin

Tehtävien osittaminen säästää pidemmän päälle aikaa. Mikäli lapsi näyttää hermostuvan, peräänny hieman ja helpota sekä rajaa tehtävää. Älä siis esim. pyydä lasta lähtemään kotiin, vaan laittamaan kirjan reppuun ensin penaali, sitten kirjat jne.

13. Sopeuta arvostelutapasi lapsen temperamenttiin, mikäli vain mahdollista

Mikäli haluat nähdä erityisherkkien lasten todelliset kyvyt, huolehdi, että lapset ovat rauhallisia kokeiden, arvioiden ja esitysten aikana. Erityisherkillä lapsilla on luonnostaan tavanomaista enemmän tietoa käsiteltävänään jatkuvasti, joten uuden tiedon käsitteleminen vaatii aikaa. Samoin kaiken tiedon palauttaminen mieleen voi kestää kauemmin. Ylivirittyneenä syvällisesti työstettyä, monitahoista tietoa on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta käsitellä.

Erityisherkkä lapsi kokee aikapaineen ja oppilaaseen tai hänen suoritukseensa suuntautuneen liiallisen huomion aina hyvin kuormittavana. Siksi lapselle on hyvä tarjota erilaisia tapoja osoittaa, mitä hän on oppinut (esim. visuaalinen taideteos, luova kirjoitustehtävä tai suullinen esitys). Aloita siitä, mikä on lapselle helpointa, ilman aikarajaa. Kun jokainen askel matkalla aikarajalliseen kokeeseen onnistuu, lapsi oppii sietämään paremmin arviointitilanteita.

14. Mikäli esim. luokan käytännöissä tulee muutoksia, varoita herkkiä lapsia etukäteen niistä. Näin lapset sopeutuvat paremmin tilanteeseen sen sijaan, että se lisäisi ongelmia.

Näin lapset sopeutuvat paremmin tilanteeseen sen sijaan, että se lisäisi ongelmia.

15. Opettele tunnistamaan, voisiko lapsen epätoivottu käytös johtua ylikuormittumisesta (hetkellisestä tai pitkäaikaisesta)

Ylivirittyneisyys saattaa ilmetä osalla vetäytymisenä, hajamielisyytenä, huonomuistisuutena, epämotivoitumisena tai pitkästymisenä, toisilla taas kiukustumisena, itkuherkkyytenä ja joillain keskittymiskyvyttömyytenä ja yliaktiivisuutena. Opettajan laskiessa ärsyketason lapselle sopivaksi, jokainen näistä lapsista käyttäytyy hyvin.

Häiritsevän käytöksen lopettamiseksi lasta tulee auttaa tunnistamaan, mistä käytös johtuu. Voit kysyä lapselta esimerkiksi, onko hän stressaantunut ja ehdottaa sen jälkeen, kuinka ylikuormittuneisuutta voidaan helpottaa, ehdottomalla esimerkiksi rauhallista lukutilaa.

Myöhemmin voit pyytää lasta kertomaan seuraavalla kerran mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ylikuormituksesta.

16. Älä ojenna herkkiä lapsia kovalla otteella

Erityisherkät lapset ovat hyvin sääntötietoisia ja lempeä kahdenkeskeinen muistutus tavallisesi riittää. Usein herkälle lapsille jo tietoisuus siitä, että hän on rikkonut sääntöjä, saa hänet pois tolaltaan.

Mikäli nuhtelet, rankaiset tai häpäiset lapsen, lapsi vain yhdistää ahdistuksen sinuun ja kyseiseen oppiaineeseen ja saa unohtamaan itse opeteltavan asian.

17. Tarkastele luokan ympäristöä erityisherkän lapsen näkökulmasta

Onko ympäristö esim. meluisa, tunkkainen, pölyinen, kuuma, kylmä, pölyinen, epäjärjestyksessä tai kirkkaasti valaistu? Vaikka herkät reagoivat tällaiseen ympäristöön herkemmin, samat asiat häiritsevät joissain määrin kaikkia. 

18. Auta kaikissa sosiaalisissa haasteissa

Herkillä lapsilla tutustuminen toisiin voi viedä enemmän aikaa kuin muilla. Älä painosta. Anna lapsen ratkaista pienemmät ongelmat itsekseen. 

Jos kuitenkin lapsi on vetäytynyt omiin oloihinsa ja surullinen, yksinäinen tai kiusattu pidemmän aikaa, puutu tähän mahdollisesti kuraattorin ja vanhempien kanssa. Opettajan tehtävänä on luoda lapselle turvallinen, erilaisuutta arvostava ilmapiiri. Muistuta oppilaita usein, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, josta yksikään ei ole toista huonompi tai parempi. 

19. Auta herkkiä lapsia saamaan läheisiä ystäviä

Herkillä lapsilla tutustuminen toisiin voi viedä enemmän aikaa kuin muilla. Älä painosta. Anna lapsen ratkaista pienemmät ongelmat itsekseen. 

20. Herkät nuoret hyötyvät yleensä aikuisesta mentorista, joka auttaa tunnustamaan herkkien jopa poikkeuksellisen lahjakkuuden

Herkät saattavat olla jo hyvin varhain valmiita siirtymään joitakin osin aikuisen tasolle. Tämän mahdollistaminen on hyvin tärkeää herkkien omanarvontunteelle. 

Herkät ovat usein niin inspiroituneita esim. kauneudesta, oikeudenmukaisuudesta, hengellisistä kokemuksista tai omista tunteistaan, että he kärsivät, jos eivät löydä itseilmaisukeinoa. Rohkaise heitä siis kokeilemaan eri tapoja, kunnes he löytävät parhaiten itselleen sopivan tyylin. 

Sopivia tapoja voivat olla esim. runot, tanssi, kuvataiteet, näytteleminen, puhuminen tai kirjoittaminen. He saattavat haluta myös osallistua koululehden tekoon tai perustaa oman lehden. 

HSP eli erityisherkkä lapsi

Lisää tietoa erityisherkästä lapsesta ja erityisherkkyydestä löytyy myös HSP Suomi Ry:n sivuilta

Tilaa uutiskirje!

2 kommenttia artikkeliin “Erityisherkkä lapsi”

 1. Kiitos tästä kokoavasta kirjoituksesta. Poikani, erityisherkkä, menee ensi syksyllä kouluun, ja vaikka ole erityisherkkyydestä vuosien aikana paljon lukenut, (mm. Elaine Arronin kirjat) aluksi itseäni varten ja sitten poikaani varten, uskon että tästä on varmasti apua, kun taas uusi ympäristö ja ihmiset edessä.

  1. Moikka ihana Linda!

   Sydäntäni lämmittää kovasti, jos tästä oli hyötyä sinulle! <3

   Sinulla on ainutlaatuisen viisas poika, joka on onnellinen, koska vanhemmat ovat tiedostaneet hänen herkkyytensä ja osaavat tukea sekä kannustaa oikein!

   Iloa teille!

   Anneli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Facebook
LinkedIn
Instagram
error: Content is protected !!